Els sindicats en l’època de decadència del capitalisme – Una aportació al debat

Arran de la meravellosa lluita de masses a França contra la reforma de les pensions, s’ha generat un debat en l’esquerra radical de l’Estat espanyol. Els companys del Moviment Socialista, particularment a Euskal Herria, han incidit també en el debat, la qual cosa ha generat crítiques per part d’un sector. Està justificada la crítica a les posicions de MS? Quina postura han de tenir els comunistes sobre els sindicats?

Els sindicats en la nostra època

Encertadament, els companys del MS comencen desenvolupant la seva posició sobre la base d’una anàlisi general dels sindicats en el context de la nostra època. Només així és possible acostar-se a comprendre la realitat que ens envolta.

En aquest sentit, expliquen que la nostra època és una de profunda crisi del sistema, on els capitalistes es veuen obligats a atacar les condicions de vida de la classe obrera per a sortir de la crisi: destrucció de l’Estat del benestar, augment de l’atur, etc. D’aquí plantegen, correctament, que aquest període històric es caracteritza no per les reformes sinó per les contra-reformes de la burgesia, la qual cosa determina el paper del reformisme i dels sindicats:

“L’actual recessió econòmica els han minvat els marges per a la millora de les condicions econòmiques, ja que la socialdemocràcia i els seus sindicats tenen uns límits cada vegada més evidents per a acordar el preu de venda de la força de treball de la classe obrera. (La reforma de les pensions a França i els límits del sindicalisme, Editorial 23/03/23, Gedar)”

El company Adam Radomski va més enllà quan afirma, en el podcast Estratègia a debat, episodi 3: El sindicalisme en crisi, que “en aquest context d’ofensiva (de la burgesia) porta al fet que es quedi més obsoleta la lluita sindical clàssica.”

Més enllà del context actual de profunda crisi i les seves conseqüències, hi ha un altre factor, més fonamental encara, que caracteritza els sindicats de la nostra època: l’imperialisme.

Trotsky, en el seu article Els sindicats en l’era de la decadència imperialista, escrit a l’agost de 1940, va explicar que l’era de l’imperialisme lligava als sindicats a l’Estat burgès, independentment del seu caràcter polític concret, sempre que defensés una política reformista. Citem les raons que dona Trotsky:

“El capitalisme monopolista no es basa en la competència i en la lliure iniciativa privada sinó en una direcció centralitzada. Les camarilles capitalistes que encapçalen els poderosos trusts, monopolis, bancs, etc. encaren la vida econòmica des de la mateixa perspectiva que ho fa el poder estatal, i a cada pas requereix la seva col·laboració. Al seu torn els sindicats de les branques més importants de la indústria es veuen privats de la possibilitat d’aprofitar la competència entre les diferents empreses. Han d’enfrontar un adversari capitalista centralitzat, íntimament lligat al poder estatal. D’aquí la necessitat que tenen els sindicats -mentre es mantinguin en una posició reformista, és a dir d’adaptació a la propietat privada- d’adaptar-se a l’estat capitalista i de lluitar per la seva cooperació. Als ulls de la burocràcia sindical, la tasca principal és la “d’alliberar” l’estat dels seus lligams capitalistes, d’afeblir la seva dependència dels monopolis i bolcar-los al seu favor. Aquesta posició harmonitza perfectament amb la posició social de l’aristocràcia i la burocràcia obreres, que lluiten per obtenir unes engrunes dels super beneficis de l’imperialisme. Els buròcrates fan tot el possible, en les paraules i en els fets, per demostrar-li a l’estat “democràtic” fins a quin punt són indispensables i dignes de confiança en temps de pau, i especialment en temps de guerra.”

És més, per a posar un exemple especialment cridaner, els sindicats van jugar un paper obertament contrarevolucionari durant la Primera Guerra mundial als països contendents, presentant-se “amb freqüència en qualitat d’elements de l’aparell militar de la burgesia” (El moviment sindical, els comitès de fàbrica i d’empresa, La 3a internacional Comunista: tesi, manifestos i resolucions dels quatre primers congressos (1919-1922)).

Tot i així, fins i tot en aquest terreny és perillós generalitzar. La crisi del capitalisme, com bé diuen els companys, fa que aquest tingui menor marge de maniobra per a poder fer concessions (a fi de mantenir la pau social i defensar el sistema). Concessions, algunes fins i tot importants, que es van conquistar en el passat estan ara sota atac. En general les condicions de treball i salarials empitjoren i es precaritzen. Però fins i tot en aquest context no està descartat que una lluita decidida per part de la classe treballadora, o en grups de treballadors que tenen un poder de negociació major, pugui aconseguir victòries parcials.

Per donar alguns exemples: l’any passat, les treballadores de la neteja del Museu Guggenheim de Bilbao, després de 284 jornades de vaga, van signar un acord que incloïa una pujada salarial del 20% i la desaparició dels contractes parcials. A Gran Bretanya, els estibadors portuaris, després de diverses setmanes de lluita, van aconseguir el 2022, un augment salarial d’entre el 14,3% i el 18,5%, per sobre de la inflació. Aquests són alguns exemples de victòries de lluites recents.

Encara que és cert que la lluita sindical es dona en condicions en què és molt més difícil aconseguir victòries i concessions que en una època d’auge capitalista, no es pot afirmar que la lluita sindical hagi quedat obsoleta.

Caràcter dels sindicats

El mateix text de la Internacional Comunista, El moviment sindical, els comitès de fàbrica i d’empresa, continua dient que, precisament a conseqüència de la profunda crisi deslligada per les contradiccions del capitalisme, “els sindicats, que durant la guerra s’havien convertit en els òrgans del sotmetiment de les masses obreres als interessos de la burgesia, representen ara els òrgans de la destrucció del capitalisme.”

Com és possible un canvi de posició aparentment tan contradictori? Partint d’una anàlisi històrica dels sindicats i del seu paper, arribem a la conclusió que els sindicats són els òrgans (institucions, segons els termes que empren els camarades de MS) bàsics de la classe obrera; que van sorgir i es van forjar històricament mitjançant el desenvolupament de la lluita de classes a les fàbriques entre la classe obrera i la burgesia; que, conseqüentment, el seu caràcter i les seves tasques es basen en lluites econòmiques, per millors sous i condicions de treball. De tot això es desprèn que, per la seva composició social i paper, tenen un caràcter proletari.

La burgesia és ben coneixedora d’aquest fet. Gràcies a la seva posició social, com a classe dominant, és conscient dels seus interessos de classe. Així doncs, treballa incansablement, mitjançant tots els mètodes i amb tots els recursos necessaris, per a dominar i sotmetre als sindicats als seus interessos. Els dirigents reformistes i els buròcrates són la seva corretja de transmissió, els seus agents dins el moviment obrer. És més, com explica Trotsky:

“La burocràcia sindical és el principal instrument de l’opressió de l’Estat burgès. Cal arrencar el poder de mans de la burgesia, per tant el seu principal agent, la burocràcia sindical, ha de ser enderrocat (Els errors de principi del sindicalisme, octubre de 1929).”

Aquí arribem al que creiem que és el primer error de les tesis dels companys del MS, del qual es desprenen d’altres. Si bé tenen raó en la seva caracterització de la nostra època, la seva anàlisi es queda curta, basant-se en generalitzacions.

La dialèctica ens ensenya que la matèria es troba en constant moviment, en constant interacció i transformació. Aquesta llei s’aplica igualment a la societat, en què les condicions objectives actuen sobre i són transformades per factors subjectius. En paraules de Marx:

“Els homes fan la seva pròpia història, però no la fan al seu lliure arbitri, sota circumstàncies triades per ells mateixos, sinó sota aquelles circumstàncies amb què es troben directament, que existeixen i els han estat llegades pel passat.” (El divuit brumari de Luis Bonaparte)

D’això es desprèn la importància de la direcció del moviment obrer, que exerceix un paper decisiu en el transcurs de la lluita de classes com a factor subjectiu. Per tant, és absolutament necessari saber separar correctament a la classe de la seva direcció, a la base sindical dels dirigents sindicals, per a desenvolupar una estratègia i tàctiques adequades. No hem pogut llegir ni escoltar en cap lloc una anàlisi del MS sobre aquesta base. És més, l’única referència explícita a aquesta qüestió la planteja la companya Lucía Manara quan diu “…aquesta fal·làcia dels sindicats, no és alguna cosa contingent que depengui de la voluntat dels dirigents d’aquests sindicats, sinó que caracteritza gairebé essencialment als sindicats en la societat capitalista (Estratègia a debat, episodi 3, El sindicalisme en crisi)”.

No obstant això, el marxisme ha defensat sempre com a principi l’absoluta necessitat de lluitar fermament contra el reformisme, la qual cosa es tradueix en el terreny del concret en una lluita sense quarter contra els dirigents reformistes i els buròcrates. És més, els companys ja apunten en aquesta direcció quan plantegen que una de les principals tasques dels comunistes és lluitar contra l’hegemonia de la burgesia. Sense els reformistes i buròcrates i el seu paper imprescindible com a última (i principal) defensa del capitalisme, faria molt temps que la classe obrera hauria pres el poder. La burgesia, per sobre de tot, necessita als dirigents reformistes (que els companys del MS assenyalen correctament com a socialdemòcrates) per a mantenir-se en el poder.

Guanyar a les masses al programa comunista

El marxisme és la ideologia i experiència històrica de la classe obrera. Per les seves condicions de vida, que ja hem explicat detalladament en l’article Estratègia socialista i poder obrer – Una aportació al debat amb el Moviment Socialista (II) Els comunistes i la presa del poder, només una petita capa de la població arriba i assumeix les idees del marxisme fora d’una situació revolucionària. Aquesta constitueix la seva avantguarda, la capa conscient armada amb les idees del comunisme científic per a acabar amb la divisió de la societat en classes i la propietat privada. Però aquesta avantguarda ha de ser part del moviment obrer, fer arrels profundes en les capes més conscients i organitzades del proletariat. Això és així perquè el marxisme parteix de la comprensió que són les masses treballadores, dirigides per la classe obrera, les qui deuen i fan la revolució social per a acabar amb la seva opressió.

D’això es desprèn que els comunistes estan obligats a treballar allí on estiguin els treballadors, per molt difícil, burocràtic, i fins i tot reaccionari que pugui ser on es troben, per a, acompanyant a les masses en la seva experiència, tractar de convèncer-les de la necessitat del comunisme. La missió històrica dels comunistes és guanyar a la classe obrera a la bandera del comunisme, començant pels seus elements més avançats, i dirigir-la a la presa del poder.

Lenin era molt clar en això:

“Per a saber ajudar a la “massa” i conquistar la seva simpatia, la seva adhesió i el seu suport no cal témer les dificultats, els entrebancs, les travetes, els insults i les persecucions dels “caps” (que, sent oportunistes i social-xovinistes, estan en la major part dels casos en relació directa o indirecta amb la burgesia i la policia) i s’ha de treballar sens falta allà on estiguin les masses. Cal saber fer tota classe de sacrificis i vèncer els majors obstacles per a dur a terme una propaganda i una agitació sistemàtiques, tenaces, perseverants i pacients precisament en les institucions, societats i sindicats, per reaccionaris que siguin, on hi hagi masses proletàries o semiproletàries. (La malaltia infantil de “l’esquerranisme” en el comunisme)

Els camarades del MS admeten que els sindicats clàssics (entenem per aquest terme els sindicats de classe) són “organitzacions, en general, de gran grandària, amb grans mitjans, alt nivell de professionalització i important nombre d’afiliats, capaços de forçar alguns canvis en les condicions de venda de la força de treball” (Organitzem l’autodefensa socialista, Karla Pisano eta Adam Radomski). És a dir, que concentren a masses de treballadors, i que exerceixen un paper crucial en la lluita de classes.

Independentment de l’opinió que ens mereixin els sindicats de masses i les limitacions que ofereix el capitalisme per a atorgar concessions importants o duradores, milions de treballadors, la majoria apàtics en qüestions polítiques o desproveïts fins i tot d’una consciència de classe desenvolupada, es veuen obligats a girar cap als sindicats per a defensar les seves condicions laborals i de vida, per salaris i ocupació digna, contra els acomiadaments i les arbitrarietats del patró. Aquest és un fet objectiu que no podem canviar amb admonicions des de fora del moviment, alertant a aquests treballadors que seran traïts pels seus dirigents.

És més, en l’època actual, i com s’està demostrant a França, això és fins i tot més cert. Els sindicats, per molt que ens generi menyspreu (ben merescut) la seva direcció burocràtica i reformista, han de ser per als comunistes un camp de batalla en la lluita de classes.

Així doncs, per als marxistes, la tasca consisteix a disputar la direcció d’aquests sindicats de masses, amb influència en la lluita de classes, als agents de la burgesia. Això és, lliurar una batalla política. Part d’aquesta batalla és justament assenyalar les limitacions de la lluita purament sindical i explicar la necessitat de la presa del poder polític per part de la classe treballadora.

Participació en els sindicats o organització de la “autodefensa socialista”?

Una vegada els companys han establert la seva anàlisi dels sindicats, contesten a la pregunta de quin paper juga la lluita sindical en una estratègia revolucionària de la següent manera (citem extensament):

“Al contrari, hem de plantejar-nos com poden integrar-se en l’estratègia socialista, com poden respondre a ella, assumint els seus límits i potencialitats. És a dir, les institucions socialistes han d’encertar en el seu paper mediador entre la consciència espontània que es genera en les lluites salarials i l’estratègia socialista. Així, la fi última no poden ser les millores econòmiques en si mateixes, mai definitives, sinó millorar la posició de poder del proletariat en les lluites a través del desenvolupament de les seves institucions independents.

“Per tant, l’organització comunista ha d’imposar-se una tasca urgent, organitzar l’autodefensa socialista. L’autodefensa socialista assumeix tres principals tasques que, avui dia, han d’entendre’s des de les capacitats existents i a la llum del seu desenvolupament potencial: l’expansió del programa comunista, la defensa i millora efectiva de les condicions de vida i la creació i consolidació d’institucions proletàries.” (Cursives nostres)

En la seva editorial del dia 23/03/23, La reforma de les pensions a França i els límits del sindicalisme, diuen, en la mateixa línia plantejada a dalt:

“per a això, és necessari estructurar i orientar de forma organitzada i independent les mobilitzacions i protestes multitudinàries com les que s’han vist en l’Estat francès.”

Aquesta conclusió, per a nosaltres, equival a plantejar una solució organitzativa a un problema polític. Els companys arriben a aquesta conclusió per diverses raons, però principalment en exagerar un factor per sobre d’uns altres, és a dir, el paper dels dirigents actuals i els buròcrates, obviant la lluita viva entre les classes, els partits i les direccions.

En aquest sentit, Trotsky, en el seu article Els sindicats a Gran Bretanya, va dir:

“Enfront d’aquesta situació, sorgeix immediatament una idea. No és possible superar als sindicats? No és possible reemplaçar-los per alguna organització nova, incorrupta, alguna cosa així com sindicats revolucionaris, comitès per empresa o soviets? L’error fonamental d’aquesta mena de plantejaments resideix en què redueixen a experiments organitzatius el gran problema polític de com alliberar les masses de la influència de la burocràcia sindical. No n’hi ha prou amb oferir-los a les masses un altre lloc al qual dirigir-se. Cal anar a buscar-les on estan i guiar-les.”

L’actitud dels comunistes enfront del reformisme

Per als comunistes, la tasca actual consisteix a lluitar dins dels sindicats existents contra la burocràcia sindical mitjançant una oposició revolucionària. Però, com s’ha de dur a terme aquesta lluita?

Per a comprendre correctament aquesta qüestió fonamental, és necessari estudiar al bolxevisme, en particular a Lenin, el seu màxim dirigent.

Lenin, en la seva obra mestra sobre la tàctica comunista, La malaltia infantil de l’esquerranisme en el comunisme, ens explica el que no ha de succeir:

“Estem lliurant una lluita contra “l’aristocràcia obrera” en nom de les masses de treballadors i per a guanyar-los per al nostre costat; estem lliurant la lluita contra els líders oportunistes i social-xovinistas per a guanyar a la classe obrera al nostre costat. Seria absurd oblidar aquesta veritat elementalíssima i evident. No obstant això, és aquest mateix absurd el que perpetren els comunistes “d’esquerra” alemanys quan, a causa del caràcter reaccionari i contrarevolucionari de la cúpula sindical, arriben a la conclusió que… hem de retirar-nos dels sindicats, negar-nos a treballar en ells i crear formes noves i artificials d’organitzacions obreres!” (Cursiva en l’original)

Establert això, és necessari ressaltar que els comunistes defensem la lluita per les reformes, per la millora de les condicions de vida de les masses sota el capitalisme. En això, creiem que en gran part, coincidim amb els companys del MS. Lenin, en el seu article El marxisme i el reformisme, diu:

“A diferència dels anarquistes, els marxistes admeten la lluita per les reformes, és a dir, per millores de la situació dels treballadors que no lesionen el poder, deixant-lo com estava, a les mans de la classe dominant. Però, al mateix temps, els marxistes combaten amb la major energia als reformistes, que circumscriuen directament o indirectament els anhels i l’activitat de la classe obrera a les reformes. El reformisme és una manera que la burgesia té d’enganyar els obrers, que continuaran sent esclaus assalariats, malgrat algunes millores aïllades, mentre subsisteixi el domini del capital.”

Per tant, els marxistes han de combinar una lluita a favor de les reformes amb una lluita contra el reformisme, una lluita per la independència política de la nostra classe contra la col·laboració de classes. No hi ha una única recepta acabada que puguem aplicar en qualsevol situació i moment per a realitzar correctament aquesta tasca. No obstant això, l’estudi profund del marxisme i de la història de la lluita de classes ens permet desenvolupar la comprensió necessària per a orientar-nos correctament davant la situació canviant.

Guiats pels principis de la independència de classe i la necessitat de la revolució socialista, els marxistes han d’exigir als dirigents reformistes que compleixin amb el seu programa; en el cas dels sindicats, defensar els salaris i condicions de treball de la nostra classe. Mitjançant la tàctica del front únic, de lluitar junts però marxar separats, els marxistes han de pressionar als dirigents reformistes perquè en la pràctica es vegin compromesos al no complir el seu programa. Paral·lelament, han de criticar totes les vacil·lacions, maniobres, covardia i traïcions dels dirigents reformistes, mitjançant una explicació política dels límits, sobretot en la nostra època, del reformisme. Això últim ha d’anar lligat a la necessitat de plantejar el nostre programa en oposició al programa reformista, vinculant les lluites i demandes parcials a la necessitat de lluitar contra el sistema en el seu conjunt, a la necessitat de la revolució socialista.

Vincular hàbilment les reivindicacions parcials amb la revolució és especialment important en la nostra època, ja que la contradicció entre la situació objectiva, d’un capitalisme mundial podrit que es tradueix cada vegada més en barbàrie per a la majoria, i la feblesa del factor subjectiu, de l’organització revolucionària que pugui dirigir a la nostra classe i als oprimits a la presa del poder, obliga els comunistes a plantejar demandes pont que elevin la consciència de la nostra classe a la seva tasca històrica, la destrucció del capitalisme mitjançant la revolució. Hem desenvolupat aquest punt en altres articles, com per exemple Estratègia socialista i poder obrer – Una aportació al debat amb el Moviment Socialista (III) Els comunistes i la lluita per reformes

La lluita sindical a França i la CGT

A França, precisament, s’està donant un procés concret que confirma la correcció de la tàctica del marxisme de participar dins dels sindicats.

La decadència del capitalisme francès i els atacs de la burgesia estan provocant la resposta combativa de la classe obrera. Aquesta lluita general es veu reflectida de manera concreta en les capes avançades de la CGT, que s’han organitzat per a disputar-li la direcció als dirigents dretans, lacais dels interessos de la burgesia. És més, en el recent Congrés, la direcció sortint va perdre una votació clau sobre el balanç de la seva gestió, indicant l’ambient combatiu que es respira entre les bases del sindicat i que es reflecteix fins i tot, de manera atenuada, en l’ambient més burocràtic que existeix dins del Congrés.

L’esquerra sindical de la CGT (Unité CGT) es basa en la poderosa federació de treballadors de la indústria química (que organitza als treballadors de les refineries, dipòsits de combustible, etc), i en la Unió Departamental de Bouches du Rhône (Marsella). Aquests sectors, amb uns altres, han criticat la tàctica de la direcció burocràtica de la CGT de convocar a una repetició de “jornades de lluita” espaiades, fins que al final la lluita es desinfla per pur cansament i falta de perspectiva, i han proposat una estratègia de vagues reconducibles (indefinides) en sectors clau de la producció per a confluir en una vaga general que paralitzi el país.

No s’han limitat a criticar a la direcció, sinó que diversos sectors (químic, escombraries) han sortit a la vaga reconductible (indefinida), utilitzant mètodes de lluita classistes i combatius: l’organització de piquets intersindicals (amb militants de diversos sectors defensant la vaga en llocs clau), assemblees generals regulars per a prendre les decisions, el desafiament a les ordres de requisa de treballadors per part de les autoritats (amb piquets massius), l’acció directa de treballadors de l’energia per a tallar el subministrament als capitalistes, etc.

És cert que aquests mètodes, els únics que podrien conduir eventualment a una victòria encara que sigui parcial, han estat torpedinats per la direcció moderada de la CGT, portant la lluita a un punt mort. Però el fet que una alternativa organitzada a l’esquerra de la direcció oficial, més radical, hagi sorgit dins de la pròpia CGT, a la calor d’una lluita intensa, ens ha de fer reflexionar sobre el caràcter dels sindicats reformistes, que no són ens fixos i inamovibles. Tard o d’hora, acaben reflectint la dinàmica de la lluita de classes quan aquesta aconsegueix una altura superior.

Quin ha de ser l’actitud dels comunistes en aquesta situació? La pregunta es respon per si mateixa. Els comunistes han de participar en la lluita que s’està lliurant de manera activa, braç a braç amb els centenars de milers i milions de treballadors que han passat a l’acció. Però aquesta participació no pot ser simplement seguidista de la direcció sindical actual. Al contrari. Els comunistes han d’empènyer en tot moment a vincular la lluita actual amb les tasques generals de la lluita pel socialisme i treure-la del marc estret de la lluita purament sindical, ajudant els treballadors a treure les conclusions més generals de la seva pròpia experiència, lligant-se en primer lloc a la capa més avançada.

En aquest sentit, els companys de Révolution, secció francesa de la CMI, estan participant en la mesura de les nostres forces en el bloc d’esquerres, donant suport a aquesta lluita contra la direcció actual i la burocràcia mentre que alhora aportem les nostres idees, crítiques i consignes. Mitjançant aquest treball, lluitem braç a braç amb l’ala d’esquerres contra la dreta i difonem les idees del marxisme científic. Aquesta és una lluita viva que s’està desenvolupant i que encara està per veure com acaba. En la nostra opinió, els comunistes tenen l’obligació de participar en ella, la qual cosa inclou necessàriament participar dins dels sindicats existents i especialment en el corrent d’esquerra de la CGT, per a contribuir a la seva victòria i alhora elevar el seu horitzó polític a la necessitat de la revolució social.

Conclusions

La nostra època és una de profunda crisi econòmica, social, política i mediambiental, on la burgesia no pot dominar com ho feia abans. La seva única sortida passa per atacar brutalment a la classe obrera i a les masses, fent-nos pagar la seva crisi.

No obstant això, com ja estem veient per tot el món, la classe obrera no permetrà que això succeeixi sense una lluita. A més, els grans esdeveniments que estem vivint i que s’aveïnen jugaran un paper fonamental en el desenvolupament de la consciència de la nostra classe. A través del desenvolupament de la seva consciència, la classe obrera posarà a prova una organització després d’una altra, una direcció rere d’una altra, rebutjant aquelles que no defensin conseqüentment els seus interessos. En definitiva, hem entrat en un nou context d’intensa lluita de classes, on s’obren tremendes oportunitats per als comunistes.

Els marxistes han d’aprofitar aquesta nova època històrica participant activament allà on es trobin les masses per a disputar l’hegemonia actual del reformisme. Combinant la lluita braç a braç amb les masses per a conquistar demandes parcials amb la propaganda i agitació comunista, hem de construir les forces del marxisme a nivell mundial, l’organització capaç de posar-se al capdavant de la lluita de classes per a prendre el poder. A través d’un treball pacient però resolt, que flueix d’una confiança plena en el potencial revolucionari de la classe obrera, estem convençuts que l’hora del comunisme ha arribat.

Pots enviar-nos els teus comentaris i opinions sobre aquest o algun altre article a: [email protected]

Per conèixer més de nosaltres, ves a aquest enllaç

Si pots fer una donació per ajudar-nos a mantenir la nostra activitat fes click aquí